Miljöpolicy för Energy Machines

Energy Machines tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar kundernas verksamheter, processer och flöden inom energiområdet. Med effektiva system som minskar energiförbrukningen bidrar vi till att årligen minska mängden växthusgaser med tusentals ton. Denna miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete. Här definieras hur vi påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Ansvar Energy Machines.

Energy Machines bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Energy Machines ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.

Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för Energy Machines miljöarbete är verkställande direktör. Miljöpolicyn kommuniceras till samtliga anställda inom företaget. Det är även respektive avdelningskontors chefs ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får ta del av denna.

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöhanteringen på kontoren sköts av den administrativa personalen. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget.

Miljöaspekter.

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

 • Återvinning
  Energy Machines verksamhet är till största delen av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.
 • Inköp
  Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som Energy Machines kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.
 • Energi
  I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Energy Machines arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt.
 • Resor
  Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg, samt användande av alternativ till resor såsom videokonferenser.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande utvecklingsarbete. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är den administrativt ansvarige.