Sänkt energikostnad finansierar din investering och ökar fastighetsvärdet

Den energibesparing du uppnår i din fastighet med EnergyMachines™ integrerade energisystem frigör kapital som finansierar investeringen. Sänkt rörlig kostnad för energi bidrar till en lägre totalkostnad för fastigheten. Du börjar betala till dig själv istället för till energibolaget helt enkelt. Dessutom genererar det höjda driftnettot en värdestegring på fastigheten.

Den värdeutveckling en insparad krona genererar är en parameter som varierar bland landets fastighetsbolag och ett accepterat spann är mellan 12 och 20 kronor. De flesta ser en låg energiförbrukning som något positivt i den värderingen och få investeringar stegrar fastighetsvärdet som en integrerad energianläggning.

Mot denna värdegrund initieras energi- och klimatsmarta investeringar som ökar bolagets konkurrenskraft och totalvärde.

Omvandla jordens resurser till värdeutveckling av din fastighet med EnergyMachines™

Energi kan inte förstöras eller uppstå. Bara omvandlas i olika former. EnergyMachines™ utmanar konventionella energilösningar och erbjuder integrerade system för hållbar energiförsörjning.

Våra integrerade energisystem är optimerade för varje unik fastighet där energi lagrad i berg, vatten och mark samt interna laster i form av värme från serverrum, kyldiskar, kylmaskiner med mera tillvaratas och återförs till fastigheten i form av värme och kyla. Omvandling av jordens resurser till värdeutveckling helt enkelt. Resultatet är ökat driftnetto och en mer hållbar framtid.

Energibesparing och oslagbar LCC-kalkyl med integrerat energisystem

EnergyMachines™ integrerade energisystem ger unika möjligheter till produktion av värme, kyla och tappvarmvatten. Framförallt i kommersiella fastigheter som under stor del av året har behov av värme och kyla samtidigt.

Ekonomiska beräkningar gjorda för ett normalår och ett effektbehov på cirka 500 kW värme och 500 kW kyla visar på en oslagbar LCC-kalkyl. Investeringskostnaden för UC fjärrvärme samt anslutningsavgift är satt till 0 kronor. Investeringskostnaden för EnergyMachines™ energisystem är satt till ca 6,5 miljoner kronor.

Exempel: bostadshus
1 500 MWh värme, fastighet ca 20 000 kvm

Drift (kkr) Kapital (kkr) Underhåll (kkr) Total (kkr)
EnergyMachines™ 300 325 100 725
Vanlig värmepump 450 325 100 875
Fjärrvärme 1 200 1 200

Exempel: kontor, sjukhus, hotell etc
1 500 MWh värme + 750 MWh kyla, fastighet ca 20 000 kvm

Drift (kkr) Kapital (kkr) Underhåll (kkr) Total (kkr)
EnergyMachines™ 350 375 100 825
Vanlig värmepump 500 375 100 975
Fjärrvärme/fjärrkyla 1 600 1 600

Ingångsdata Pris per kWh: Fjärrvärme 0,80 kr. Fjärrkyla 0,53 kr. El 1,00 kr. Brukstid 20 år.