Affärsmässig energiförvaltning med Energy Management.

Energiförvaltning och affärsutveckling går hand i hand i vår metod för att möta framtiden med affärsmässighet och välmotiverade medarbetare.

Energy Management är en process där hela organisationen blir involverad. Ett sätt att tänka, verka och nå gemensamma mål. Implementering av fastighetsägarens vision, mål och ledarskap i organisationen ger medarbetarna en helhetssyn, en gemensam värdegrund och en tydlig målbild att agera utifrån. Resultatet är ett miljöfokus som leder till hållbara lösningar.

Ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar analys, struktur samt miljö- och energianpassade rutiner för fastighetsförvaltning och ledning, leder till kontinuerliga förbättringar med grundidén att varje sparad kilowattimme ökar fastighetens driftnetto. När alla deltar i arbetet och bidrar till att stärka kompetensen i takt med energimarknadens utveckling blir resultatet en långsiktig utveckling av driftnettot och en positiv resultatutveckling.

Kontakta oss för mer information om affärsmässig energiförvaltning.